Franchise (veya franchising), bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.

FRANCHİSİNG SİSTEMİNDEKİ KAVRAMLAR

Franchise veren ve alan, basitçe iki taraf olarak görünse bile, yetkilerine ve üstlendikleri işlere göre değişik şekillerde adlandırılırlar. 

Franchise veren (franchisor, franchiser)
Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve franchise anlaşması ile bu hakları üçüncü yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur. 
Franchise veren, sistemi kuranın kendisi olabileceği gibi, sadece franchise haklarını satma yetkisine sahip bir başkası da olabilir. Franchise verenin aynı sistemle çalışan kendi işletmesi veya işletmeleri olabilir veya olmayabilir. Franchise veren, sistemin gereği olan araştırma, eğitim, denetim, vb. gibi destekleri üstlenir.

Franchise alan (franchisee)
Sistemin ve markanın belli bir satış-hizmet noktası ve/veya bölgesi için haklarını anlaşma ile alarak uygulayan bağımsız yatırımcıdır. 

Bölge franchise alan (area franchisee)
Franchise veren, pazarın belli yükümlülüklerini ve haklarını belli bir coğrafi alanda bölge franchise alana devreder. Bölge franchise alan bazı sistemlerde alt franchise alanlara işletme açtırabilir, bazı sistemlerde sadece kendisi işletmeler açabilir. Bölge franchise alan, sistemin gereklerine göre, adeta bir franchise veren gibi alt franchise alanın seçimi, işletme yeri seçimi, eğitim, denetim, mal temini vb. gibi işlevlerin bir veya bir kaçını üstlenebilir. 

Alt franchise alan(sub franchisee)
Bölge franchise alan tarafından sistemi ve markayı kullanma hakkı anlaşma ile verilen kişi veya firmadır. 
Bazı sistemlerde anlaşma doğrudan bölge franchise alan ile alt franchise alan arasında yapılırken, bazı sistemlerde franchise veren anlaşmaya kendisi taraf olmaktadır. 

Masterfranchise alan (master franchisee)
Yurt dışında geliştirilmiş bir sistem ve markanın belli bir ülkede kullanma haklarını alan kişi veya kurumdur. Bazen sadece masterfranchise alanın işletme açmasına izin verilirken, çoğunlukla kendi altında franchise satış hakkı da verilir. Bazı sistemlerde verilen franchise’lar masterfranchise alana bağlıyken, bazılarında doğrudan yurtdışındaki merkeze bağlı olurlar. 

Sistem (franchise system)
Franchise ilişkisi kapsamındaki kural ve görevlerin bütününü tanımlar. Faaliyet konusu perakendecilik işinin yer seçimi, kurulması, işletme prosedürleri, satış teknikleri, markaların kullanımı, personelinin eğitimi, işletmenin denetimi, franchise alanların seçimi, franchise anlaşması gibi konular belirlenir. 

İşletme (outlet, store)
Perakende işinin yapılmasına kullanılan fiziki ortamı tanımlar. Genellikle ürün veya hizmet satışında kullanılan mağaza, dükkan, restoran, otel, ofis, depo gibi yapılardır. Telefon veya internet üzerinden sipariş alınarak müşterinin yerinde satılan veya postayla/internetle gönderildiği ürün veya hizmetler (örn. temizlik, bakıcılık, web hizmetleri, vb.) söz konusu olduğunda ev, ortak kullanılan ofis, bilgisayar, internet, depo, vb. işletmeyi oluşturan unsurlardır. 

Franchise giriş bedeli (royality, lumb sum fee)
Franchise alanın, sisteme girmek için başlangıçta franchise verene ödediği bedeldir.

Franchise kullanım bedeli (franchise fee)
Çoğu sistemlerde franchise alanın işletme süresince sistemi ve markayı kullanması karşılığında franchise verene ödediği bedeldir. Genellikle aylık bazen haftalık alınan bedel cironun veya karın belli bir oranı olabileceği gibi, başka büyüklüklere, örneğin işletme alanına veya hizmet birimi adedine göre de alınabilir. Kullanım bedeli için bir taban sınır konabileceği gibi, aylık sabit bir ödeme de alınabilir.

Reklam fonu (advertising fee)
Çoğu sistemlerde merkezden yapılan toplu reklam harcamaları için bir fon kurulur ve işletmelerden katkı bedeli toplanır. Bu bedel genellikle ciro ile orantılı tanımlanır.

Yararları Nelerdir?

Daha önce denenmiş, başarısı kanıtlanmış ve tanınmış bir marka ile birlikte, işletme sistemine ait teknikleri ve prosedürleri kullanmak mümkün olmaktadır.

 • Marka ile birlikte ulusal veya uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunmaktadır.
 • Franchise veren işletme tarafından, franchise alan işletmeye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlanmaktadır.
 • Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılmaktadır.
 • Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı arttırılmaktadır.
 • Ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize edilmektedir.
 • Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılmaktadır.
 • Franchise veren işletmenin sürekli olarak yaptığı araştırma ve geliştirme çabalarından yararlanılmaktadır.
 • İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde bilimsel tekniklerin kullanılması mümkün olmaktadır.
 • Kuruluş aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün olmaktadır. Reklam ve tanıtım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.
 • Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmaktadır.
 • Franchise veren işletmeye yapılan ödemeler, başlangıçta, yeni bir işin ön yatırımından daha fazla olmasına rağmen, denenmemiş bir iş için yapılacak hata bedellerinin toplamından azdır.
 • İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün olmaktadır.

Avrupa’da 2500 servis ağı ile Pazar lideri olan Speedy, 1650 liftle günde 4.500 araca hizmet vermektedir. 2002 yılında “Türkiye Master Franchise” sözleşmesi imzaladı. Türkiye Speedy, tüm Türki cumhuriyetlerine Franchising verme hakkına da sahiptir.

Neden Speedy?

 • Hızlı otomotiv servis segmentinde (fast- fitter) dünyada bir çok ülkede hizmet vermesi ve Speedy’nin  Avrupa’da Pazar lideri olması.
 • Marka gücü ve güvenilirliği
 • Denenmiş ve kanıtlanmış başarısı
 • Hızlı otomobil servisi pazarındaki büyüme potansiyeli
 • Servis hizmetinde bir çok işi yapabilme imkanı ( satış, tamirat, yıkama, boya koruma ve bakım..)
 • 28 ana sağlayıcı ile direkt olarak çalışması, tedarikte sorun yaşanmaması
 • Pazar sürekliliği
 • Yatırımın kısa vadede geri dönüyor olması
 • Hazır ve memnun müşteri kitlesi
 • Sektördeki kar marjı ortalamasının üzerinde kar edebilme olanağı
 • Eğitim desteği
 • Pazarlama faaliyetleri ve pazarlama desteği
 • Güçlü dağıtım ağı

Speedy Franchise Olmak İçin Aranılan Özellikler

 • Girişimci ruhu ve başarma tutkusu,
 • İnsan yönetimi ve finansal yönetim tecrübesi,
 • Başarılı bir iş tecrübesine sahip,
 • Tüm zamanını ve gücünü Speedy servisine harcama imkanı ve isteği,
 • Speedy markasının gerektirdiği finansal olanaklara sahip olması.

Speedy’nin Franchise’ larına verdiği destekler

 • Yer seçimi konusunda mevcut yer var ise potansiyelin fizibilitesinin yapılması, mevcutta bir yer yok ise anlaşmalı olduğu AVM  seçeneklerinin sunulması .
 • Servis içi kullanılacak programın kurulması
 • Personel işe alma sürecinde danışmanlık yapması
 • Açılış öncesi ve açıldıktan sonra belirli periyotlarda personelin sürekli eğitilmesi
 • Faaliyeti süresince sürekli olarak danışmanlık alabilmesi
 • Genel ve lokal pazarlama desteği
 • Mal ve hizmet standartlarının sağlanması
 • Bölge koruma sistemi,
 • Lider markalarla ürün tedariği sağlanması

Speedy Servis Konseptleri

Speedy servis konseptleri verilen hizmetin çeşidine ve lokasyona göre çeşitli sınıflara ayrılmaktadır.

A-SPEEDY SERVİS

AVM içinde Speedy

AVM içinde Speedy Franchise yapılan sözleşmede alt kiracı olarak yer almaktadır.

 • AVM deki mağaza sayısının 50’ nin üzerinde olması,
 • Yapılacak fizibilite çalışmasında otopark araç sayısının ve müşteri giriş sayısının yeterli görülmesi
 • Minumum 180-200 m2 alanın olması (En az 3 liftli bir yer açılmaktadır.)
 • Alanın 180 m2’nin altında olması durumunda, en az 60 m2 ‘lik asma kat ya da bodrum kat yapılabiliyor olması.
 • AVM’nin potansiyeline göre yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda daha Speedy yönetimi tarafından daha fazla alan istenilebilinir.
 • Tercihen AVM içinde açılacak Speedy konseptinin Speedy wash+wax konseptiyle birlikte kurulması önerilmektedir. Yıkama ile servisin birlikte olması durumunda alanın minumum 350 m2 taban alanı olması gerekmektedir.
 • Cephesinin en az 10 m olması.
 • Derinliği m2 ye göre ve mimari çizimle değişiklik göstermekle birlikte standartta 10 m yakın olması uygun görülmektedir.
 • AVM açık otoparkında ise, giriş ya da girişe yakın bir alanda olması
 • AVM kapalı otopark alanındaki yer için tavan yüksekliğinin 4-4,5 m olması
 • Servise gelen araçların park etmesi için servis civarında bir alanın tahsis ediliyor olması.
 • AVM içinde tahsis edilen alanın ruhsat çalışmalarına ve Speedy mimari yapı standartlarına uygun olması
 • Mevcut reklam görsellerinin dışarıdaki alanlarda sergilenebiliyor olma imkanı
 • AVM ‘nin giderlerinin Speedy mimari yapısına uygun olması
Akaryakıt istasyonu içinde
 • Akaryakıt istasyonunun giriş, çıkış trafiğinin uygun olması
 • Minumum 180-200 m2 alanın olması (En az 3 liftli bir yer açılmaktadır.)
 • Alanın 180 m2’nin altında olması durumunda, en az 60 m2 ‘lik asma kat ya da bodrum kat yapılabiliyor olması.
 • Cephesinin en az 10 m olması.
 • Derinliği m2 ye göre ve mimari çizimle değişiklik göstermekle birlikte standartta 10 m yakın olması uygun görülmektedir.
 • Akaryakıt istasyonunun şehrin ana arterleri üzerinde olması
 • Kapalı bir alan var ise tavan yüksekliğinin 4-4,5 m olması
 • Mevcut reklam görsellerinin dışarıdaki alanlarda sergilenebiliyor olma imkanı
 • Ana arter üzerinde Speedy(bu içerik tıklandığında açılsın) (alt başlık)
 • Cadde üzerinde (Yaya ve taşıt trafiğinin uygun olduğu anma arterler)
 • Bulunan mevkiinin araç parkı ve kişi başına düşen araç sayısının yeterli olması.
 • Tavan yüksekliğinin 4-4,5 m olması
 • Park kolaylığının olması ve araçların park edebileceğinin bir alanın mevcut olması
 • Minimum 180-200 m2 alanın olması (En az 3 liftli bir yer açılmaktadır.)
 • Alanın 180 m2’nin altında olması durumunda, en az 60 m2 ‘lik asma kat ya da bodrum kat yapılabiliyor olması.
 • Cephesinin en az 10 m olması.
 • Derinliği m2 ye göre ve mimari çizimle değişiklik göstermekle birlikte standartta 10 m yakın olması uygun görülmektedir.
 • Mevcut reklam görsellerinin dışarıdaki alanlarda sergilenebiliyor olma imkanı
 • Speedy tabelasının görünebilir olma durumu

B- SPEEDY EXPRESS

Speedy Express noktaları 2 liftli hızlı servis noktalarıdır. Speedy servis hizmetlerinin bir kısmını verebilmektedir.(Ön düzen Ayarı, Klima, Fren Test, Jant düzeltme Opsiyonel)

Akaryakıt İstasyonu içinde

 • Minumum 80 m2, Maximum 120 m2 alanın olması,
 • Cephe uzunluğunun minumum 6,5-7 m olması
 • Alan derinliğinin minumum 10 m olması
 • Tavan yüksekliğinin 4-4,5 m olması
 • Akaryakıt istasyonunun giriş, çıkış trafiğinin uygun olması

AVM içinde

 • AVM içinde Speedy Express, AVM yönetimin yeterli miktarda alan için imkan tanımaması ya da komplike bir servis istenmemesi durumunda tercihen Speedy wash+wax ile birlikte kurulumu uygun görülmektedir.
 • Express için minimum 80 M2 , Speedy wash+wax için minumum 100 m2 alana ihtiyaç vardır.
 • Cephe uzunluğunun minumum 6,5-7 m olması
 • Alan derinliğinin minumum 10 m olması
 • Tavan yüksekliğinin 4-4,5 m olması

C-SPEEDY TONAJ+TEKNİK

Akaryakıt istasyonu
 • Sadece akaryakıt istasyonlarına açılması öngörülmektedir.
 • Tonaj+teknik ağır vahısıtalara hizmet veren bir konsepttir.
 • Minumum 250 m2 alana ihtiyaç vardır.

D- SPEEDY WASH+WAX

Speedy Wash+Wax Speedy servis ya da Speedy Express konseptleriyle birlikte hizmete açılmaktadır. Speedy Wash+Wax ‘da araç yıkama, boya koruma, detaylı iç temizlik ve koku giderme, çizik giderme, motor yıkama, plastik parça ve tampon tamiratı, jant tamiri ve boyama işlemleri yapılabilmektedir.

1. Adım: Başvurunun Yapılması
Franchise Başvuru Formu ( bu  yazı tıklandığında forma yönlendirme yapacak ) ‘nu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

2.Adım: Başvurunun Değerlendirilmesi
İnternet yoluyla bize ulaşan form, en geç bir hafta içinde Franchising Bölümü tarafından değerlendirilir. Olumsuz başvurular e-mail yoluyla girişimciye bildirilir.3.Adım: Aday yerinin ziyaret edilmesi

Başvurunuz olumlu bulunduğu takdirde, servis açmak istediğiniz mevcut lokasyon ziyaret edilerek, yerinde değerlendirme yapılır. Eğer mevcutta bir yer yok ise Speedy’nin önerdiği ya da adayın açmak istediği lokasyon için görüşmeler yapılır.

4.Adım :  Franchise adayının değerlendirilmesi
Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Franchising Bölümü tarafından franchise adayına randevu verilerek, yüz yüze görüşme yapılır. Bu görüşmede franchise adayına sisteme katılım ile ilgili detaylı bilgiler verilir.

5.Adım: Fizibilite çalışmasının yapılması
Mevcut ya da açılacak yer için röleve alınır. 
Bölgenin iş potansiyeli hakkında tespit yapılır
Ekipman belirlenir.
Franchise adayı için öngörü oluşturularak kar/zarar tablosu, yatırımın geri dönüşü ile ilgili olarak yapılan çalışması yapılır.

6.Adım: Fizibilite raporunun paylaşılması
Yapılan fizibilite sonucu hazırlanan rapor olumlu ise franchise adayı ile paylaşılır. (Olumsuz raporların detayları girişimciyle paylaşılmaz.)

7.Adım : Franchising  sözleşmesinin imzalanması
Fizibilite  raporu ve sonuçları paylaşılan adaya sözleşme örneği iletilir. Aday gerekli evrakları Speedy’e teslim eder. Hakkında yapılan istihbaratlardan sonra aday, 10 gün içinde sözleşmeyi imzalamak durumundır.

8.Adım: Mimari projenin başlatılması
Röleve çizilen alanda inşaat projesi başlatılır.
Kullanılacak makine ve ekipmanların siparişleri verilir.
Personel alımı için ilan verilir ve açılıştan önce tüm personelin alınması sağlanarak eğitimlere başlanır.
Servis içi görseller hazırlanır ve konumlandırılır.
Baz stok hazırlanır.
Açılış yapılacak tarih berlirlenir.

9.Adım : Açılış çalışmaları
Belirtilen açılış tarihine kadar açılış davetiyesi basılıp, yerel basına ve kurumlara dağıtımının yapılması için servise gönderilir.
Açılışa özel kampanya yapılır. Kampanya dağıtım broşürleri servise gönderilir.
Açılış kampanyası ve haberleri çeşitli mecralarda duyurumu yapılır.
Açılış günü için Franchise ın anlaşmış olduğu organizasyon şirketi ile iritibata geçilerek standartlar belirtilir.

10. Adım: Açılış
Belirtilen günde açılış gerçekleşir. Servis faaliyete girer.

Kişisel Bilgiler    
Adı Soyadı  
Doğum Yeri    

Doğum Tarihi

 
Cinsiyet  
Bay   Bayan
Medeni Hali  
Ev Adresi  
E-Posta  
Cep Telefonu  
Ev Telefonu  
Mesleki Bilgiler  
Halen Yapılan İş  
Şirket Adı ve Ünvanı  
Şirket Faaliyet Konusu  
Şirketteki Durumunuz  
Çalışan   İş Sahibi

İş Sahibiyseniz;
Ortaklarınız var mı, varsa ortaklarınızın yakınlığı ve isimleri

 
Çalışansanız;
Kaç yıldır bu iştesiniz
 
Şirket Adresi  
Şirket Telefonu  
Şirket Faks  
E-Mail  
Web Adresiniz  
Lokasyon    
Bayiliğini Düşündüğünüz İl, İlçe  
   
Adres  
Yer  
Kiralık   Size Ait
Kiralıksa; Kira Bedeli   TL
   
Düz Giriş mk Ön Cephe
Düz Giriş    
Düz Giriş    
Düz Giriş    
Düz Giriş    
Düz Giriş    
Fotoğraf 1  
Fotoğraf 2  
Fotoğraf 3  
Fotoğraf 4  
Fotoğraf 5  
     
Genel Bilgiler    
Speedy'yi nereden duydunuz  
Daha önce franchising aldınız mı  
Evet   Hayır
Daha önce franchising aldıysanız; detaylı bilgi veriniz  
Mağaza İşletme Tercihi  
Kendisi Yakını Profesyonel
Yalnız/Ortak  
Yalnız Ortak Sayısı
Mali Konularla İlgili Bilgiler    
Yatırım için ayırdığınız miktar  
Bu yatırım sonucu yıllık gelir beklentiniz  
Aylık tahmini ciro beklentisi (Yaz)  
Aylık tahmini ciro beklentisi (Kış)  
Tahmini Geri Dönüşüm Süresi  
6-12 Ay 12-18 Ay 18-24 Ay